Algemene voorwaarden

Rebel Chic shop

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Rebel Chic: de onderneming onder de handelsnaam Rebel Chic, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 33273235.

Opdrachtgever: een ieder (al dan niet rechtspersoon) die opdrachten verstrekt tot het geven van adresinformatie ofwel prijsinformatie betreffende een op de website beschreven product. Een opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met Rebel Chic. Bestelling: de opdracht aan Rebel Chic tot het plaatsen van een bestelling bij de leverancier waarbij het product gekocht wordt. De koopovereenkomst die tot stand komt is tussen opdrachtgever en leverancier.

Artikel 2.

Lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Rebel Chic, hierna te noemen Rebel Chic en de wederpartij, hierna te noemen de opdrachtgever, waarbij Rebel Chic informatie uit haar databestand ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, ook na het beëindigen van een rechtsverhouding. Lid 2. Opdrachtgever mag de door Rebel Chic verstrekte informatie uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden. Derden kunnen zich niet beroepen op door Rebel Chic verstrekte informatie. Lid 3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Lid 4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk (waaronder e-mail, die door Rebel Chic (bevestigd wordt) worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. Lid 5. Rebel Chic heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, alsmede de inhoud van de website. Lid 6. Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3.

Lid 1. Via de website kan de volgende overeenkomst tussen Rebel Chic en de opdrachtgever tot stand komen de bestelling. Op de website getoonde producten kunnen via Rebel Chic besteld worden. De bestelling komt tot stand na ontvangst en aanvaarding door Rebel Chic van een door de opdrachtgever ingevuld elektronisch bestelformulier. Lid 2. De Voorwaarden is van toepassing telkens wanneer aan Rebel Chic een bestelling wordt opgegeven. Lid 3. Wijzigingen zijn uitsluitend schriftelijk (waaronder e-mail) en uitdrukkelijk geaccordeerd door Rebel Chic mogelijk.

Artikel 4.

Lid 1. Wanneer de opdrachtgever een op de Rebel Chic website getoond product wil kopen, dient deze een bestelling te plaatsen via de website van Rebel Chic. Lid 2. Rebel Chic zal alleen bestellingen in behandeling nemen als zij ervan overtuigd is over de juiste en volledige adresgegevens van de opdrachtgever te beschikken.

Artikel 5.

Lid 1. Alle door Rebel Chic geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW. en exclusief verzendkosten, kleine order toeslag en betaalkosten.
Lid 2. Publicatie van prijzen en andere gegevens geschiedt steeds onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.
Lid 3. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie direct met Ideal.
Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Rebel Chic bent u een bedrag van 20 euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Rebel Chic haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de volledige incassokosten verschuldigd zonder enige aftrek, welke tenminste vijftien procent (15) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Rebel Chic om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Lid 5. Bij iedere bestelling kan maximaal 1 kortingscode ingeleverd worden die bij een vorige bestelling bij Rebel Chic is verkregen.                                                                                                                                                                                                                   Artikel 6.

Lid 1. De administratie van Rebel Chic geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de opdrachtgever ingediende bestellingen. Rebel Chic erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de opdrachtgever dit eveneens. Lid 2. Rebel Chic is, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aan Rebel Chic toe te rekenen belangrijke tekortkoming. Lid 3. Met inachtneming van het in 6.2 bepaalde is Rebel Chic jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstijd. Lid 4. Rebel Chic is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor door derden geleden schade als gevolg van informatie of diensten welke worden aangeboden op de Rebel Chic website.

Artikel 7. 

Lid 1. Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden op de opdrachtgever rustende verplichtingen, is de opdrachtgever verplicht aan Rebel Chic alle informatie en gegevens te verstrekken die voor het uitvoeren van de gegeven opdracht noodzakelijk zijn. Lid 2. De opdrachtgever is verplicht  Rebel Chic onverwijld op de hoogte te stellen wanneer: a) hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen: b) hij (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen: c) hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen: d) hij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen; alsmede e) hij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8. 

Lid 1. Rebel Chic zal de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden voor de volgende doeleinden: (a) het kunnen nakomen van Rebel Chic verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangaat: (b) het met toestemming van de opdrachtgever eventueel gebruiken van de gegevens voor marketing doeleinden. Lid 2. Opdrachtgevers kunnen hun registratiegegevens te allen tijde inzien.
Lid 3. Rebel Chic zal de persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

Artikel 9. 

Lid 1. De door Rebel Chic opgegeven uitvoeringstijden gelden bij benadering. De uitvoeringstijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van Rebel Chic de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige verkrijging van informatie en gegevens door, die Rebel Chic nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Lid 2. Indien een vertraging van de opdracht ontstaat als gevolg van een wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat  gevraagde informatie en gegevens niet tijdig voorhanden waren voor uitlevering van de order.

Artikel 10.

 

Lid1: Alle afbeeldingen; foto´s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Rebelchic.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 11. 

Lid 1. Rebelchic.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Lid 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Rebel Chic. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Lid 3. Rebelchic.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Rebel Chic gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 12. 

Lid 1. In geen geval kan Rebel Chic aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan bij consument .Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Lid 2. De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Rebel Chic geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

  

Artikel 13.

 

Lid 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Rebel Chic en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Rebel Chic er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 14.

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 15.

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 16.

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen.